کاربرد رگرسیون کلاس پنهان در بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر مشهد


فاطمه رحمانی. “کاربرد رگرسیون کلاس پنهان در بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر مشهد”. گردشگری و توسعه, , , 1401, -. doi: 10.22034/jtd.2022.312396.2494منبع