۲۰ سال فعالیت معادن، حریم منظری سنگ نگاره های تیمره را از بین برده است
اصفهان – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان گلپایگان گفت: آثار فعالیت های معادن بر روی تپه ها و کوه ها به تنهایی آسیب بزرگی برای حریم منظری سنگ نگاره های تیمره است.منبع