گوشه به گوشه ایران؛ «محله چهارمردان» قم

محله چهارمردان قم (خیابان انقلاب) یکی از محلات شاخص، قدیمی و انقلابی در هسته مرکزی این شهر است که در دوران انقلاب نیز مهمترین مرکز قیام‌های مردمی و تظاهرات شبانه به همراه محله«آذر» بود. به همین دلیل نام این خیابان پس از پیروزی انقلاب، به خیابان «انقلاب» تغییر یافت. این محله که در بافت تاریخی قم قرار گرفته، آثار و بافت تاریخی زیادی اعم از گذرهای «خان»، «عشقعلی»، «جدا» و «سفیدآباد» و حمام تاریخی «عشقعلی»، «امامزاده سلطان محمد» و خانه‌های تاریخی مانند «زند» و «روحانی» است.



منبع