گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


دانشجوی دکتری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.338038.2600

چکیده

در تحقیق حاضر، با توجه به اهمیت نقش رهبران در فرآیند سیاست‌‌گذاری، به تحلیل دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در عرصه گردشگری پرداخته شده است. روش تحقیق به شیوه‌ی کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد نظریة داده‌بنیاد کلاسیک بوده است. پس از انجام تحلیل با رویکرد نظریه داده بنیاد کلاسیک، گفتمان گردشگری مبتنی بر ایدئولوژی مقام معظم رهبری تبیین گردید. از جمله ابعاد این مدل، “جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، منابع منحصر‌به‌فرد، مسیر انتقال و حمل‌ونقل گردشگری به عنوان «عوامل پیش‌ران»”، “توسعه‌ی جغرافیامند و بازاریابی مقصد به عنوان «هماهنگ‌سازها»”، “توانمندسازی حرفه‌ای و علمی و نیز کیفیتی‌سازی و استانداردسازی خدمات به عنوان «چارچوب‌سازها»” و “تعالی و پایداری به عنوان «پیامد»” می‌باشند. بارزترین دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص گردشگری «در اولویت بودن موضوع گردشگری در توسعه» است. علاوه بر این، تاکید یکپارچه رهبری بر «توجه به همه نقاط و منابع بالقوه گردشگری» حکایت از دیدگاه نظام‌مند و فعالانه ایشان و حاکمیت بر توسعه‌ی گردشگری است. لذا توجه به دیدگاه‌های ایشان، نه تنها چگونگی مواجه و اولویت‌گذاری در عرصه‌ی سیاست‌گذاری گردشگری را به خوبی تبیین می‌کند، بلکه توصیه‌هایی کاربردی در عرصه عمل نیز ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Tourism Discourse in the Ideology of the Supreme Leader

نویسنده [English]


  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari


PhD Student, Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study given the importance of the role of leaders in the policy-making process, Analyzes the views of the Supreme Leader in the field of tourism policy. The methodology of the research was according to content analysis based on the Classical Grounded Theory approach. After the analysis through classical grounded theory, explained the model of Tourism status in the process of policy based on the views of the Supreme Leader. Dimensions of this model, Including Natural and cultural attractions, unique resources, transit routes, and tourism Transportation as “Driving Factors”, geography-based Development and destination marketing as “Synchronizers”, scientific and practical empowerment, and qualification and standardization of services as “Framework-makers” and excellence and sustainability as “Consequences”. The most prominent view of the Supreme Leader on tourism is “The priority of the issue of tourism”. In addition, his integrated emphasis on “the consideration of all potential of destinations and sources of tourism” reflects Supreme Leaders’ systematic and proactive approach and govern to the development of tourism. Therefore, pay attention to his views, not only on how to deal with this phenomenon in the field of tourism policy, but also provide practical recommendations in the field of action.

کلیدواژه‌ها [English]


  • Supreme Leader, Tourism Discourse, Policy Making, Leader’

  • s Thought, Classical Grounded Theoryمنبع