گازرسانی به بازار جهانی تبریز؛ آری یا نه؟


تبریز- ایرنا- موضوع گازرسانی به مجموعه میراث جهانی بازار مسقف تبریز برای رفع مشکل گرمایش صنوف به یکی از مهمترین مسایل روز محافل اجتماعی و فرهنگی دوستداران آثار تاریخی و البته بازاریان تبدیل شده است که مسئولان مربوطه درباره معادله چند مجهولی این داستان نقطه نظرات مختلفی دارند.منبع