کیفیت مقصد گردشگری، هویت یابی برند مقصد و نیات رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته


بخشایش, ریحانه السادات, محمد شفیعی, مجید, کاظمی, علی. (1401). ‘کیفیت مقصد گردشگری، هویت یابی برند مقصد و نیات رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.306303.2456منبع