کلید بلدیه در دست شهروندان شیراز


شیراز-ایرنا-ساختمان بلدیه در مجاورت ارگ تاریخی کریمخان زند، پس از سالها که در اختیار مدیریت شهری شیراز قرار داشت، با مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به موزه شهرداری و محلی برای بازدید مردم تبدیل خواهد شد.منبع