کشف گرمابه در معبد باستانی مصری

باستان‌شناسانی که به سفارش شورای عالی باستان‌شناسی مصر در این معبد کاوش می‌کردند، یک ساختمان مربوط به دوران بطلمیوسی، یک حمام رومی و آثار مختلف در پشت ساختار اصلی معبد را کشف کردند.

باستان‌شناسان در ضلع شمالی این محوطه، یک حمام رومی را کشف کردند که از آب داخل آن که از طریق آب‌گذرهایی تامین می‌شد به داخل آبگیرها می‌ریختند. این سازه همچنین، یک سیستم گرمایش مرکزی رومی را در برگرفته بود که هوای گرم را در زیر کف اتاق تولید و به گردش در می‌آورد.

به گزارش ایسنا، باستان‌شناسانی که در معبد باستانی «خنوم»، یکی از ایزدان مصر باستان مشغول کاوش بودند، ‌ بقایای یک گرمابه رومی را کشف کردند. این معبد باستانی در نزدیکی شهر «اسنا» واقع شده است.

این معبد به عنوان پرستشگاهی برای «خنوم»، ‌ ایزد مصر باستان ساخته شد. کتیبه‌های موجود در معبد نوعی تقویم، نوعی سقف مرتبط با نجوم، سرودهای مذهبی و متون هیروگلیفی بر اساس شکل تمساح و قوچ را شامل می‌شود.

انتهای پیاممنبع

بخش داخلی این معبد توسط «بطلمیوس پنجم» ساخته شد و توسط «بطلمیوس ششم»، «کلئوپاترا دوم» و «بطلمیوس هشتم» در دوران بطلمیوسی تزئین شده بود، در حالی که دالان جلویی معبد توسط رومیان ساخته شد.

کاوش باستان‌شناسان در یکی از معبدهای باستانی مصر به کشف بقایای بنایی رومی منجر شد.

«اسنا» شهری با تاریخچه غنی است که در دوره‌های مختلف تاریخی، یعنی از دوره «پادشاهی نوین» ‌ گرفته تا دوران دودمان بیست‌وششم مصر باستان، خاستگاه بناها و سازه‌های مختلف بوده است، اما امروزه فقط معبد «خنوم» باقی مانده است.

ساختمان دوران بطلیموسی که اخیرا در این مکان کشف شده است، چندین اتاق که با استفاده از ماسه سنگ ساخته شده است، به‌علاوه بقایای یک ساختمان آجری مدور و پایه‌های یک سازه دیگر با دیوارهای خشتی و بقایای ستون‌های کوچکی را شامل می‌شود که دروازه یا ورودی را تشکیل می‌دهند.