کاربرد تکنیک بهترین-بدترین در رتبه بندی مولفه های شاخص جهانی رقابت پذیری


توکلی, سیده سعیده, یاکیده, کیخسرو, حسام, مهدی. (1400). ‘کاربرد تکنیک بهترین-بدترین در رتبه بندی مولفه های شاخص جهانی رقابت پذیری’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.270091.2257منبع