چارچوب توسعة گردشگری شهری با رویکرد برندسازی شهر سنندج


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1
دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران


2
گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران


3
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران


4
دانشجوی مقطع دکتری شهرسازی و مدرس، گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22034/jtd.2022.314543.2506

چکیده

نتیجة موفقیت یا شکست توسعه گردشگری مقاصد در جهان به تصویر ذهنی گردشگران نسبت به آنها و چگونگی مدیریت کلان این نگرش توسط دولت و تصمیم-گیرندگان حوزة گردشگری بستگی دارد؛ این وضعیت، از استنباط گردشگران از معنای مکان و ادراک آنان تأثیر گرفته و از ابتدای مرحلة انتخاب مقاصد سفر ملاحظه می‌گردد. یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی، بهره‌گیری از رویکردهای نوین همچون برندسازی در این صنعت است. برندسازی عناصر عینی و ذهنی، از اواخر دهة 90 میلادی، بعنوان یکی از زیرشاخه‌های گردشگری، با هدف تقویت زیرساخت و مقاصد شهری و روستایی مورد استقبال قرار گرفته‌است. لذا هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های توسعة گردشگری و ارائة چارچوب توسعة شهر سنندج مبتنی بر رویکرد برندسازی است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش پیمایشی-میدانی و بررسی اسنادی استفاده شده‌است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران بازدیدکننده از جاذبه‌های گردشگری شهر سنندج و نمونة آماری تعداد 380 نفر انتخاب شده‌‌است. به منظور ارزیابی نتایج کمی حاصل از پرسشنامه از روش‌های تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره (اِف تی تاپسیس )، و برای ارزیابی کیفی، از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس‌کیودا ، بهره گرفته شده‌است. نتایج پژوهش منطبق بر تصویرذهنی نمونه نشان می‌دهد که انتخاب آثار ثبت شدة ملی و بین‌مللی، به عنوان تنها مقاصد گردشگری سنندج، نمی‌تواند معیار درستی باشد بلکه هر عنصر محیطی، اجتماعی، کالبدی که در اذهان اکثیریت جامعه، مقبول نظر است، این امکان را دارد که به عنوان برند بالقوه مورد توجه قرار گیرد. درهمین راستا ضمن ارائة چارچوب توسعة گردشگری سنندج، پیشنهادهایی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Urban tourism development framework with Sanandaj branding approach

نویسندگان [English]


 • Maral Hessami Naghshbandi
  1

 • Farzin Charehjoo
  2

 • Atefeh Ahmadi Dehrashid
  3

 • Kasra Ketabollahi
  4


1
Master of Urban planning, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran


2
Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.


3
Ph.D of Geography and Rural Planning, Faculty of Natural Resources, Kurdistan University, Sanandaj, Iran


4
Ph.D. Student in Urban Planning and Lecturer of Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

The result of the success or failure of the development of tourism destinations in the world depends on the mental image of tourists towards them and how this attitude is macro managed by the government and decision makers in the field of tourism. This situation is influenced by tourists’ inferences about the meaning of the place and their perception, and is considered from the beginning of the stage of choosing travel destinations. One way out of the current situation is to take advantage of new approaches such as branding in this industry. Branding of objective and subjective elements has been welcomed since the late 90s, as one of the branches of tourism, with the aim of strengthening infrastructure and urban and rural destinations. This approach, in the role of an active reactor, leads to national economic development, an invisible export boom, and the expansion of job creation at the local economy level. Therefore, the main purpose of this study is to identify the indicators of tourism development and provide a framework for the development of Sanandaj based on the branding approach. To collect the required data, survey-field method and documentary review have been used. The statistical population of the study is tourists visiting the tourist attractions of Sanandaj and a statistical sample of 380 people has been selected. In order to evaluate the quantitative results obtained from the questionnaire, multi-criteria decision analysis methods (FT TOPSIS) were used, and for qualitative evaluation, content analysis method and Maxqda software were used.

کلیدواژه‌ها [English]


 • Tourism

 • Branding

 • development framework

 • Sanandajمنبع