ویدئو / بازسازی چهره؛ سفری به ۱۳ هزار سال قبل


ویدئو / بازسازی چهره؛ سفری به ۱۳ هزار سال قبل

ظاهر انسان‌های اولیه، از کنجکاوی‌های انسانِ امروزی است که حالا با دستیابی به روش‌هایی برای بازسازی چهره، تعدادی از آنها محقق شده و بازسازی چهرۀ انسان‌های پیشین، با کشف اسکلتشان، از نئاندرتال‌ها گرفته تا انسان‌های همین چند صد قرن قبل، امروز امکان‌پذیر است. در طول سال‌های گذشته بیشترین درصدِ این بازسازی‌ها متعلق به قدیمی‌ترین اسکلت‌های کشف‌شده و چهره‌های پادشاهان دوره‌های مختلف تاریخی مانند فراعنه بوده که با کمک فناوری یا با حدسیات و گاه اعمال سلیقه‌هایی بازسازی شده‌اند.

تدوینگر و گوینده: سمیه ایمانیانمنبع