واکاوی و تحلیل شبکه مضامین حوزه ‏های دانشی مدیریت پروژه ‏های گردشگری با رویکرد توسعه پایدار


تامپی, هومان, ضرغام بروجنی, حمید, تقوی فرد, محمدتقی, محمودزاده, سیدمجتبی. (1400). ‘واکاوی و تحلیل شبکه مضامین حوزه ‏های دانشی مدیریت پروژه ‏های گردشگری با رویکرد توسعه پایدار’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.309375.2479منبع