واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) بر کسب و کار هتلداری شهر اصفهان با استفاده از نظریه داده بنیاد


فدائی, مهدی, آقاجانی مبارکه, شهرام. (1401). ‘واکاوی تأثیر مراکز اقامتی فاقد مجوز (مافام) بر کسب و کار هتلداری شهر اصفهان با استفاده از نظریه داده بنیاد’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.306705.2460منبع