«هگمتانه» یک گام تا جهانی شدن + فیلم


همدان ایرنا- تپه «هگمتانه» بی گمان یکی از پرشکوهترین پهنه های باستانی و نمادی از دیرینگی و پیشینه تاریخ و سرزمین ایران باستان است که البته یافته ها و کاوش های علمی و باستان شناسی پرشمار از این اثر ارزشمند خود گویای تاریخ چندین هزار ساله از شکوه، تمدن و فرهنگ مردمان همدان امروز است.منبع