نقش تعدیل‌گر ویژگی های جمعیت شناختی خانواده


عسگرنژاد نوری, باقر, نعمتی, ولی, فانی, مریم, صائب نیا, سمیه. (1400). ‘نقش یادگیری حاصل از گردشگری کودکان بر توسعه پایدار گردشگری: نقش تعدیل‌گر ویژگی های جمعیت شناختی خانواده’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.300771.2423منبع