میراث فرهنگی‌ و مسئولیت اجتماعی


تهران- ایرنا- حفاظت از «میراث فرهنگی» و صیانت از آثار ملموس و ناملموس موضوعی نیست که بنا بر مصلحت و ضرورت به آن پرداخته شود، بلکه رسالتی مهم عمومی و اجتماعی و بر عهده دولت‌ها و ملت‌ها است.



منبع