موزه آموزش و پرورش همدان؛ پیوند انسان، تاریخ و فرهنگ
همدان – ایرنا- دیار هگمتانه و استان همدان را باید کلکسیونی از آثار و نشانه ها و نمادهای برجای مانده از تاریخ و فرهنگ و تمدن سرزمینی ایران و مهد مفاخر و حکما وعلما و ادیبان دانست که البته بخشی و برگی از این میراث و گنجینه گرانبها را می توان در قالب موزه تاریخی تربیت معلم همدان یافت و در آن تامل کرد.منبع