مقابر گنبد سبز بازمانده قرن هشتم هجری و مدفن احیا کنندگان قم در دوره اسلامی
قم- ایرنا- نوروز ۱۴۰۲ در پیش است و یکی از مکان‌هایی که می‌تواند جذب کننده گردشگران نوروزی استان قم باشد مقابر گنبد سبز به عنوان بازمانده ای از قرن هشتم هجری است.منبع