معمای کاشی‌های گنبد مسجد جامع عباسیایسنا/اصفهان بیست و سوم تیرماه بود که سعید ‌قاسمی‌نژاد بعد از دیدن تغییر در قوس گنبد مسجد جامع عباسی و ازبین رفتن تحدب بخشی از آن درنتیجه‌ مرمت اخیر، با کنار هم قرار دادن تصاویری از قبل و بعد از این مرمت و انتشار تصویر نهایی در اینستاگرام خود، از تغییر شکل بزرگ‌ترین گنبد معرق جهان خبر داد، اما تغییر قوس گنبد، تنها ایراد ایجادشده به‌واسطه مرمت اخیر نبود…منبع