مریم جلالی: صنایع‌دستی ایران قابل حذف نیست 


تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی و هنرهای صنایع وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: دشمنان خیلی تلاش کردند و فشار آوردند که جشنواره صنایع دستی برگزار نشود، اما این هنر ایران چنان شکوه است که قابل تحریم و حذف نیست. 



منبع