مرهم دولت بر زخم کهنه «مقبره الشعرا» تبریز


تبریز – ایرنا – چهره مجموعه فاخر فرهنگی تاریخی «مقبره الشعرا» تبریز که در سالیان گذشته آسیب دیده بود در سفر استانی سال گذشته آیت الله رئیسی رییس جمهور و تصویب کمک ۱۲۰ میلیارد تومانی دولت برای ساماندهی و بازسازی آن، مرهمی شد تا زخم سال ها کم توجهی به این مجموعه فرهنگی، ادبی و گردشگری رو به بهبود برود.منبع