مدیران بازاریابی بخش مهمان‌نوازی و هتل‌داری)


سیف اللهی, ناصر, ابراهیمی خراجو, وحیده. (1401). ‘واکاوی نقش سرمایه‌های فکری بر مزیت رقابتی برند با نقش میانجی نوآوری و ارزش برند (مورد مطالعه: مدیران بازاریابی بخش مهمان‌نوازی و هتل‌داری)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.322632.2547منبع