مدل ساختاری- تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب


عبدلی, ناهید, نیازی, محسن, صادقی آرانی, زهرا. (1400). ‘مدل ساختاری- تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.300615.2425منبع