مدل تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی (موردمطالعه: سایت بیستون)


پرویزی, هانیه, محمدی فر, یوسف, دل انگیزان, سهراب. (1401). ‘مدل تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی (موردمطالعه: سایت بیستون)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.233092.2046منبع