محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری جلفا)


سعیده زرآبادی, زهرا سادات, مسعودیان, مستوره سادات. (1400). ‘ارزیابی مؤلفه های مؤثر در طراحی مسیرهای گردشگری میراثی (مورد پژوهی: محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری جلفا)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.285382.2339منبع