محصول گردشگری پزشکی مبتنی بر بسترهای الکترونیک


ملکی, راحله, ضرغام بروجنی, حمید, تقوا, محمدرضا, محمودزاده, سید مجتبی. (1399). ‘محصول گردشگری پزشکی مبتنی بر بسترهای الکترونیک’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2020.247531.2129منبع