ماجرای عبور خیابان از قلب بافت تاریخی " خمینی شهر " اصفهان چیست


اصفهان- ایرنا- خیابانی قرار است موسوم به ” بخشداری” ، بافت تاریخی خمینی شهر را با عرضِ میانگین ۱۶ متر باز کند. این تصمیم که گویا در شرف عملی شدن است ، در حالی است که مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، هرگونه تعریض و تخریب در بافت تاریخی ممنوع است و با آن مغایرت دارد.منبع