فیلم I مسجد آقابزرگ کاشان شاهکاری از تزیینات و اصول معماری سنتی ایران


کاشان – ایرنا _ مسجد آقابزرگ کاشان واقع در بافت تاریخی شهر کاشان از آثار و بناهای تاریخی مذهبی دوره قاجار است که با استفاده از شیوه های سنتی معماری ایران یکی از بناهای باشکوه و ارزشمند ایران محسوب می شود.منبع