فیلم I مرقد مطهر امام زاده اسماعیل بن موسی بن جعفر(ع)
کاشان _ ایرنا _ مرقد مطهر امام زاده اسماعیل بن موسی بن جعفر(ع) در محله محال شهر اردستان واقع شده و مشتمل بر حرم مسجد، آب انبار، بازارچه، کاروانسرا و غیره است، این امام زاده همام از نوادگان امام موسی بن جعفر(ع) می باشد.منبع