فیلم I مرقد امام زاده قاسم بن علی النقی(ع)در آران و بیدگل


کاشان _ایرنا_آستان مقدس امام زاده قاسم بن علی النقی(ع)در شهرستان آران و بیدگل واقع شده و قرن ها مایه خیر و برکت و خریدار دلهای شکسته است،این امام زاده بزرگوار به قصد زیارت حرم امام رضا(ع) عازم ایران شد و مدتی در منطقه چهل حصاران(آران و بیدگل)رحل اقامت کرد که توسط حاکم خونریز چهل حصاران به شهادت رسید.منبع