فیلم/کارگاه شَعربافی در کاشان
کاشان- ایرنا- شَعربافی هنری کهن در کاشان است و به گفته پیشکسوتان این رشته تا ۶۰ سال قبل یک هزار کارگاه شَعربافی در کاشان فعال بود اما در حال حاضر چرخ این صنعت، کند می چرخد و تنها ۲۵ کارگاه شَعربافی در این منطقه فعال است.منبع