فیلم| نمدمالی؛تبلوری از فرهنگ و تاریخ گلستان


گرگان_ایرنا_فاطمه پیاده کوهسار هنرمند پیشکسوت روستای”پادلدل”گالیکش بیش از نیم قرن آینه‌ فرهنگ، اسطوره‌ گلستان را با دستانش در نمدمالی متجلی کرده و این هنر سنتی را همراه با آیین‌ها و سنت‌های ارزشمندش به نسل بعدی منتقل کرده است.منبع