فیلم | اینجا تبریز است با بزرگترین بازار سرپوشیده جهان


تبریز-ایرنا-بازار تبریز بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده آجری جهان و یکی از شاهکارهای معماری ایرانی است. این بازار به مساحت هفت کیلومتر مربع و طول یک کیلومتر بزرگترین مجموعه به هم پیوسته و مسقف دنیا است که به عنوان یازدهمین اثر ثبت جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسیده است.منبع