غار دانیال سلمانشهر اثر بی‌بدیل ژئوتوریسم در غرب مازندران


نوشهر- ایرنا – غار دانیال سلمانشهر از جمله غارهای آبی و رودخانه ای ایران و یکی از آثار بی بدیل ژئوتوریسم در غرب مازندران است که برای این ظرفیت طبیعی مغفول نقشه بهره برداری و گردشگری تهیه نشده است.منبع