عوامل مؤثر بر قصد دیدار گردشگران از جاذبه های گردشگری استان کرمان با تأکید بر تبلیغات الکترونیکی


ده یادگاری, سعید, نوربخش, فاطمه, خاطبی, آیدا. (1400). ‘عوامل مؤثر بر قصد دیدار گردشگران از جاذبه های گردشگری استان کرمان با تأکید بر تبلیغات الکترونیکی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.283976.2336منبع