طرح پژوهشی تحلیل پرونده‌های ملی ثبت میراث‌ناملموس انجام شد
تهران- ایرنا- طرح پژوهشی تحلیل انتقادی محتوای (خام) پرونده‌های ملی ثبت میراث‌ناملموس و کارآمدی آن در راستای پرونده‌های جهانی در پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد.منبع