طرح مصالح مرمتی میراث فرهنگی به قامت نیاز کشور دوخته شده است


طرح «مصالح مرمتی میراث فرهنگی در اقلیم خشک» یکی از طرح‌های پژوهشی برتر سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی بوده که به بومی‌سازی ملات مرمتی میراث فرهنگی پرداخته است. این طرح به این دلیل که ملات‌های وارداتی با اقلیم خشک کشور سازگار نبوده مورد استقبال قرار گرفته و می‌توان گفت که با تولید ملات پیشنهادی طرح هزینه‌های مرمت ابنیه تاریخی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.منبع