طراحی و تدوین مدل عشق به برند مقصد در صنعت گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)


نمامیان, فرشید, رحمتی, محمدحسین. (1399). ‘طراحی و تدوین مدل عشق به برند مقصد در صنعت گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)’, گردشگری و توسعه, (), pp. 199-214. doi: 10.22034/jtd.2020.201478.1825منبع