طراحی و اعتبارسنجی الگوی بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد)


نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی،گروه مدیریت بازرگانی،واحد قشم،دانشگاه آزاد اسلامی،قشم،ایران


2
دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


3
استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران


4
استادیار،گروه مدیریت،واحد بندرعباس،دانشگاه آزاد اسلامی،بندرعباس،ایران

10.22034/jtd.2022.321714.2543

چکیده

این مقاله با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری استان یزد انجام گرفته است. پژوهـش حاضر بـا رویکـرد آمیختـه و بـه روش ترکیبـی یـا میکـس متـد انجـام شـده اسـت. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحقیق تحلیل تماتیک و انجام مصاحبه با 14 نفر از خبرگان صنعت گردشگری استان، عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری استان یزد شناسایی و دسته‌بندی می شوند. نتایج مصاحبه‌ها با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد و بخش کمی بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار می‌گیرد. با انجام کدگذاری اولیه در کدگذاری باز در مجموع 679 کد شناسایی گردید که با غربالگری کدهای اولیه به 56 مفهوم رسیده شد و در قالب 12 مقوله اصلی در کدگذاری متمرکز طبقه‌بندی شدند که شامل زیرساخت فناورانه، برنامه ریزی راهبردی، فراگیری تجارت الکترونیکی، پتانسیل بالای گردشگری استان، اهمیت ارائه اطلاعات گردشگری، بازاریابی الکترونیکی، شناخت جاذبه های گردشگری، برندسازی، کاهش هزینه دسترسی به بازار هدف، رشد و رونق گردشگری، اشتغال زایی، افزایش توان رقابتی بود. نتایج حاصل از مدلسازی معادله ساختاری نشان داد که اثر همه متغیرهای مستقل در توسعه بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری استان یزد مثبت و معنادار بوده است. در نتیجه مدل حاصل از این پژوهش، می‌تواند در توسعه بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری کشور کارآمد باشد. همچنین، شاخص‌های بدست آمده به پژوهشگران و سیاست گذاران در اجرایی کردن بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری یاری خواهد رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and validation of e-marketing model in tourism industry (Case study: Yazd province)

نویسندگان [English]


 • Abdolmahdi Shirshamsi
  1

 • VahidReza Mirabi
  2

 • Esmaeil Hasanpour Ghroghchi
  3

 • Mohammadhossein Ranjbar
  4


1
PhD Student in Business Management _Marketing ، Business Management Group ،Islamic Azad university ,Qeshm Branch,Qeshm,Iran


2
Associate Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran


3
Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Qeshm, Qeshm, Iran


4
Assistant Professor, Management Group, Bandarabbas branch,Islamic Azad university, Bandarabbas, Iran

چکیده [English]

The present study has been integrated with an approach and has been carried out by a combined method or a mixed method. In this study, by using the research method of thematic analysis and conducting interviews with 14 experts in the tourism industry of the province, the factors affecting electronic marketing in the tourism industry of Yazd province are identified and categorized. The results of the interviews are analyzed by content analysis method and the quantitative part is tested by structural equation modeling. A total of 679 codes were identified by initial coding in open coding, which reached 56 concepts by screening primary codes and were classified into 12 main categories in centralized coding, including technological infrastructure, strategic planning, e-commerce learning, and high tourism potential. Province, the importance of providing tourism information, e-marketing, recognizing tourist attractions, branding, reducing the cost of access to the target market, growth and prosperity of tourism, job creation, increasing competitiveness. The results of structural equation modeling showed that the effect of all independent variables on the development of e-marketing in the tourism industry of Yazd province has been positive and significant. As a result, the model obtained from this research can be effective in the development of electronic marketing in the tourism industry. The findings will also help researchers and policymakers implement e-marketing in the tourism industry

کلیدواژه‌ها [English]


 • E-marketing

 • tourism industry

 • tourist behavior

 • mixed researchمنبع