طراحی مدل پارادایمی رفتار کارآفرینی بومگردی زنان روستایی استان فارس


اقدسی, سحر, امیدی نجف آبادی, مریم, فرج الله حسینی, سید جمال. (1400). ‘طراحی مدل پارادایمی رفتار کارآفرینی بومگردی زنان روستایی استان فارس’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.304775.2450منبع