طراحی مدل توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران


سلیمانی, محمد, هاشم زاده خوراسگانی, غلامرضا. (1400). ‘طراحی مدل توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.277979.2301منبع