طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار


لعل سازگار, معصومه, مهرآرا, اسداله, باقرزاده, محمدرضا, الوانی, سید مهدی. (1401). ‘طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.288940.2360منبع