طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌ شناسی سیستم ها)


زادمهر, حمید, کاظمی, عالیه, شکوری گنجوی, حامد, حسین زاده, مهناز, حسینی, سید حسین. (1400). ‘طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌ شناسی سیستم ها)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.276233.2291منبع