طراحی الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس در ایران با رویکرد داده‌بنیاد


افخمی، بهروز و زینالی اٌناری، محمد (1396). بازنمایی میراث ناملموس «سارای» در فرهنگ شهروندان زن اردبیل. دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه، 5(14)،  22-1.

باب الحوائجی، فهیمه، عابدی، هدی و منصورکیایی، ربابه (1398). نقش کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در انتقال میراث فرهنگی ناملموس. ترویج علم، 10(16)، 5-36.

 باصولی، مهدی، ایمانی خوشخو، محمدحسین و میرغفوری، سیدحبیب‌الله (1398). نقش عوامل مؤثر گردشگری فرهنگی در توسعۀ کارآفرینی شهر میراث جهانی یزد. مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 9(35)، 79-89.

رزاقی، علیرضا (1398). مطالعۀ ظرفیت‌های گردشگری میراث فرهنگی و طبیعی در نواحی ساحلی مکران استان هرمزگان. گردشگری و توسعه، 8(4)، 148-180.

زال، محمدحسن، رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی و جوربنیان، فرشته (1399). عملکرد موزه‌های باستان‌شناختی و نقش آن در توسعۀ گردشگری میراث فرهنگی؛ مطالعۀ موردی: موزۀ خانۀ کلبادی شهر ساری. گردشگری شهری، 7(1)، 37-50.

زال، محمدحسن، رمضان‌زاده لسبوئی، مهدی و اسماعیلی، امین (1397). بافت سنتی شهری و نقش آن در توسعۀ گردشگری میراث فرهنگی؛ مطالعۀ موردی: بافت قدیم شهر ساری. مدیریت شهری، 53، 7-26.

عبدی، شهرام، طالب‌پور، مهدی، میرزاده، زهراسادات و قربانی، محمد (1398). شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان. توسعه محلی، 11(1)، 55-78. 

فروغی، فضل‌الله، صادقی، محمدهادی و غنی، کیوان (1399). پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی بونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت‌ها. مطالعات راهبردی، 23(88)، 181-212.

 قائدیها هونجانی، نفیسه (1394). بررسی پتانسیل های ایجاد کسب و کار از طریق میراث فرهنگی ناملموس: با تکیه بر میراث فرهنگی ثبت‌شدۀ جهانی در اصفهان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. پایگاه اطلاعات علمی ایرانداک. 

 مقصودی، حسین و طاهائی، علیرضا (1399). بررسی ابعاد میراث ناملموس فرهنگی در توسعۀ صنعت گردشگری. پنجمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا.

 ورهامی، ویدا و حامدی‌نسب، مریم (1396). تأثیر فرهنگ بر رشد اقتصادی و گردشگری. میراث و گردشگری، 2(5)، 139-166. 

هاله، مسعود (1395). بررسی راهکارهای حفظ و احیای میراث فرهنگی ناملموس گردشگری (موردمطالعه: گردشگران داخلی شهر اصفهان). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. پایگاه علمی ایرانداک.

Baram, U. (2008). TOURISM AND ARCHAEOLOGY. Encyclopedia of Archaeology, 3, 2131–2134.

Bashi, E. (2015). Cultural heritage of Albania-a fabulous economic source for the sustainable economic development of tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 188, 89-94.

Chen, G., & Huang, S. (2018). Understanding Chinese cultural tourists: Typology and profile. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 162-177.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: California, CA, USA.

Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Devidze, E., & Gigauri, L. (2015). Promotion of Cultural Heritage Tourism in Chokhatauri District in Georgia. In Cultural Tourism in a Digital Era (pp. 113-119). Springer, Cham.

Esfehani, M. H., & Albrecht, J. N. (2018). Roles of intangible cultural heritage in tourism in natural protected areas. Journal of Heritage Tourism, 13(1), 15-29.

Gonzalez, M. V. (2008). Intangible heritage tourism and identity. Tourism management29(4), 807-810.

Groizard, J. L., & Santana-Gallego, M. (2018). The destruction of cultural heritage and international tourism: The case of the Arab countries. Journal of Cultural Heritage, 33, 285-292.

Gurira, N. A., & Ngulube, P. (2016). Using contingency valuation approaches to assess sustainable cultural heritage tourism use and conservation of the outstanding universal values (OUV) at Great Zimbabwe World Heritage Site in Zimbabwe. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 225, 291-302.

Kim, S., Whitford, M., & Arcodia, C. (2019). Development of intangible cultural heritage as a sustainable tourism resource: the intangible cultural heritage practitioners’ perspectives. Journal of Heritage Tourism, 14(5-6), 422-435.

Kozhokulov, S., Chen, X., Yang, D., Issanova, G., Samarkhanov, K., & Aliyeva, S. (2019). Assessment of Tourism Impact on the Socio-Economic Spheres of the Issyk-Kul Region (Kyrgyzstan). Sustainability, 11(14), 3886.

Leask, A. (2016). Visitor attraction management: A critical review of research 2009–2014. Tourism Management, 57, 334-361.

Mascari, G. F., Mautone, M., Moltedo, L., & Salonia, P. (2009). Landscapes, heritage and culture. Journal of Cultural Heritage, 10(1), 22-29.

Masoud, H., Mortazavi, M., & Farsani, N. T. (2019). A study on tourists’ tendency towards intangible cultural heritage as an attraction (case study: Isfahan, Iran). City, Culture and Society, 17, 54-60.

Oliveira, B. S., Tricárico, L. T., Sohn, A. P. L., & Pontes, N. (2020). The culinary intangible cultural heritage of UNESCO: a review of journal articles in EBSCO platform. Journal of Culinary Science & Technology, 18(2), 138-156.

Park, E., Choi, B. K., & Lee, T. J. (2019). The role and dimensions of authenticity in heritage tourism. Tourism Management, 74, 99-109.

Petronela, T. (2016). The importance of the intangible cultural heritage in the economy. Procedia Economics and Finance, 39, 731-736.

Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12-21.

Rodzi, N. I. M., Zaki, S. A., & Subli, S. M. H. S. (2013). Between tourism and intangible cultural heritage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 85, 411-420.

Su, X., Li, X., Wang, Y., Zheng, Z., & Huang, Y. (2020). Awe of Intangible Cultural Heritage: The Perspective of ICH Tourists. SAGE Open, 10(3), 2158244020941467.

UNESCO (2003). Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2003. Retrieved from https://ich.unesco.org/en/convention

UNESCO (2017). What is intangible cultural heritage? Retrieved from http://www.unesco.org/culture/ich/en/what-is-intangible-heritage-00003

UNESCO. (2019). List of Intangible Cultural Heritage of Iran. Retrieved from https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00105&multinational=3&display1=inscriptionID#2019

Vecco, M. (2010). A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible. Journal of Cultural Heritage, 11(3), 321-324.

Yu, X., & Xu, H. (2019). Cultural heritage elements in tourism: A tier structure from a tripartite analytical framework. Journal of Destination Marketing & Management, 13, 39-50.منبع