صفای آمدن بهار در دو باغ ایرانیِ اصفهان


اصفهان – ایرنا – اصفهان ۲ باغ ایرانی ِثبت شده در فهرست آثار جهانی دارد؛ یکی باغ فین و دیگری باغ چهلستون که به صفای آمدن بهار، نوروز بهترین فرصت دیدار از آن‌هاست. این دو باغ از خیل باغ‌های ایرانی‌ای باقی مانده‌اند که امروز تنها نام آن‌ها را از زبان اصفهان شناسان یا کتاب‌های اصفهان شناسی می‌شنویم و می‌بینیم.منبع