شیراز، شایسته ثبت جهانی


بافت تاریخی شهر شیراز فراتر از مبحث تهدید تخریب یا توسعه، مجموعه ای مفهومی اعتقادی عبادی هویتی است که بخشی از عناصر مذهبی فرهنگی سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی در آن نهادینه شده است.منبع