شَعربافی کاشان، هنری کهن اما در آستانه فراموشی
کاشان- ایرنا- شَعربافی هنری کهن در کاشان است که از دیرباز به عنوان یکی از مشاغل و هنرهای دستی محسوب می شده، اما این روزها چرخ این صنعت، کند می چرخد و هنر شَعربافی در آستانه فراموشی قرار گرفته است.منبع