شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)


سید محمود شبگو منصف. “شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)”. گردشگری و توسعه, , , 1401, -. doi: 10.22034/jtd.2022.319008.2530منبع