شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری سلامت سالمندی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی


زحمتکش سردوراهی, مهدیه, باصولی, مهدی, سیادتان, محمد, آردیان, آرام, اویسی, لیلا. (1401). ‘شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر گردشگری سلامت سالمندی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2020.236443.2061منبع