شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان گردشگری نسبت به کارآفرینی پایدار گردشگری با استفاده از روش کیو (مورد مطالعه: استان همدان)


جباری, گلنوش, هاشمی, سید سعید. (1401). ‘شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان گردشگری نسبت به کارآفرینی پایدار گردشگری با استفاده از روش کیو (مورد مطالعه: استان همدان)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.295572.2394منبع